Perintöpuhelin | Ilmaista lakineuvontaa perintöasioihin

Apua perintöasioihin

Asianajotoimisto Teräskulman perintöpuhelin palvelee luottamuksella kaikissa perintöön liittyvissä asioissa koko Suomen alueella ma-pe klo 8-16.

Soita 0400 806 644

HUOM! Mikäli numero ilmoittaa varattua taikka yhteydessä on muuta häiriötä, olettehan väliaikaisesti myös perintöasioissa yhteydessä toimistomme numeroon 013 223 111.

Perintöpuhelimen neuvonta on maksutonta.

Henkilön kuolema on henkisesti erittäin raskasta aikaa vainajan läheisille ja sukulaisille. Tästä huolimatta läheisillä on kuitenkin velvollisuus hoitaa vainajan asioita hänen kuolemansa jälkeen. Näiden asioiden hoitaminen saattaa olla hankalaa tai jopa mahdotonta ilman ulkopuolista apua. Perintöpuhelimessa annamme maksutonta neuvontaa perintöoikeuteen liittyvissä asioissa kuten perunkirjoituksessa, osituksessa ja perinnönjaossa.

Jos et pysty soittamaan palveluaikana, voit lähettää yhteydenottopyynnön sähköpostilla osoitteeseen perintopuhelin@teraskulma.com tai tekstiviestillä numeroon 0400 806 644. Kerro viestissä nimesi ja puhelinnumerosi sekä milloin toivot yhteydenottoa. Voimme sopia maksuttoman puhelinneuvottelun ajankohdaksi myös illan tai viikonlopun.

Yleisimmät kysymykset

Miksi perintöpuhelimen lakimies kysyy osapuolten tiedot ennen neuvojen antamista?

Asianajotoimisto Teräskulma noudattaa toiminnassaan Suomen Asianajajaliiton sääntöjä ja tapaohjeita. Sen vuoksi haluamme varmistua etukäteen siitä, ettemme ole esteellisiä neuvojen antamiseen. Este voi olla esimerkiksi toimeksiantosuhde jutun vastapuolen kanssa.

Voivatko ulkopuoliset saada tiedon siitä, että olen kysynyt neuvoa perintöpuhelimen lakimieheltä?

Eivät voi. Kaikki puheluumme ovat luottamuksellisia.

Mikä on perunkirjoitus?

Jokaisen Suomessa vakituisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, jossa selvitetään vainajan varat ja velat. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka toimii mm. omaisuusluettelona, veroilmoituksena ja osakasluettelona. Perukirja muodostaa pohjan tulevalle perinnönjaolle.

Voiko perukirjan laatia itse?

Perukirjan voi laatia itsekin, mutta on suositeltavaa antaa se perintöoikeuteen erikoistuneen lakimiehen tehtäväksi. Myöhässä, virheellisesti tai puutteellisesti laadittu perukirja voi estää tai hankaloittaa huomattavasti asioiden hoitoa pankeissa, viranomaisissa ja tulevassa perinnönjaossa.

Kenelle perintö menee?

Lain mukaan perintö menee vainajan rintaperillisille eli lapsille tai heidän lapsillensa, mikäli perillinen on kuollut ennen perittävää. Mikäli perittävältä ei jäänyt lapsia hänet perii aviopuoliso. Mikäli aviopuolisoa eikä rintaperillisiä ole, perintö menee vainajan vanhemmille tai heidän lapsillensa eli vainajan sisaruksille ja heidän lapsillensa. Lain mukaisesta järjestyksestä voidaan poiketa ainoastaan testamentilla. Testamentillakaan ei yleensä voida evätä rintaperillisen oikeutta lakiosaansa eikä loukata tiettyjä lesken oikeuksia.

Miten perintö jaetaan?

Perinnönjaosta täytyy tehdä perinnönjakokirja, joka täyttää lain tarkat muotovaatimukset. Väärin tai puutteellisesti laadittu perinnönjakokirja voi estää perinnön saamisen. Perinnönjaossa tärkeitä seikkoja ovat mm. ennakkoperintö, ositus, lahja, lesken oikeudet ja lakiosa, jotka lakimies ottaa huomioon perinnönjakokirjaa laatiessaan.

Voiko perinnönjakokirjan laatia itse?

Perinnönjakokirjan voi laatia itsekin, mutta se ei ole suositeltavaa. Perintöoikeuteen erikoistunut lakimies osaa ottaa huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat ja laatia sellaisen jakokirjan, joka vastaa osapuolten tarkoitusta.

Mitä voi tehdä, jos perinnön jakamisesta ei päästä sopimukseen? Ns. pattitilanne.

Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, miten perintö tulee jakaa, voi yksikin pesän osakas hakea pesänselvittäjän- ja jakajan määräämistä. Määrätty pesänselvittäjä ja -jakaja pyrkii saamaan osapuolten välillä perinnönjakosopimuksen ja vahvistaa sen. Mikäli asiassa ei päästä senkään jälkeen sopimukseen, pesänjakaja ratkaisee asian tuomarin tavoin.

Asianajotoimisto Teräskulman lakimiehet ovat toimineet lukuisissa kuolinpesissä pesänselvittäjinä ja -jakajina.

Kuka vastaa pesänselvittäjän ja -jakajan palkkiosta?

Pääsääntöisesti pesänselvittäjän ja -jakajan palkkio maksetaan päältäpäin pesän varoista perinnönjaon yhteydessä.

Voinko laatia testamentin itse?

Testamentin tekeminen kannattaa aina jättää lakimiehen tehtäväksi. Testamentti on sekä sisällöltään että muodoltaan poikkeuksellisen tarkasti laadittava asiakirja. Testamenttiasioissa voit olla puhelimitse yhteydessä toimistoomme 013 223 111 ajan varaamiseksi. Perintöpuhelimessa ei voida antaa yleisneuvontaa, koska testamentin laatiminen vaatii aina neuvottelun kasvotusten lakimiehen kanssa.

Vastaukset kysymyksiin on laatinut lakimies Valentina Schnider. Vastaukset ovat kokemukseen perustuvia vastauksia yleisiin kysymyksiin. Yksittäistapaukseen vastauksia ei voida suoraan soveltaa, vaan asia tulee aina varmistaa lakimieheltä.