Lain mukaan perintö menee vainajan rintaperillisille eli lapsille tai heidän lapsillensa, mikäli perillinen on kuollut ennen perittävää. Mikäli perittävältä ei jäänyt lapsia hänet perii aviopuoliso. Mikäli aviopuolisoa eikä rintaperillisiä ole, perintö menee vainajan vanhemmille tai heidän lapsillensa eli vainajan sisaruksille ja heidän lapsillensa. Lain mukaisesta järjestyksestä voidaan poiketa ainoastaan testamentilla. Testamentillakaan ei yleensä voida evätä rintaperillisen oikeutta lakiosaansa eikä loukata tiettyjä lesken oikeuksia.

Pääsääntöisesti pesänselvittäjän ja -jakajan palkkio maksetaan päältäpäin pesän varoista perinnönjaon yhteydessä.

Asianajotoimisto Teräskulma noudattaa toiminnassaan Suomen Asianajajaliiton sääntöjä ja tapaohjeita. Sen vuoksi haluamme varmistua etukäteen siitä, ettemme ole esteellisiä neuvojen antamiseen. Este voi olla esimerkiksi toimeksiantosuhde jutun vastapuolen kanssa.

Jokaisen Suomessa vakituisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen on määräajassa toimitettava perunkirjoitus, jossa selvitetään vainajan varat ja velat. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, josta ilmenee pesän tila ja joka toimii mm. omaisuusluettelona, veroilmoituksena ja osakasluettelona. Perukirja muodostaa pohjan tulevalle perinnönjaolle.

Perinnönjaosta täytyy laatia perinnönjakokirja, joka täyttää lain tarkat muotovaatimukset. Väärin tai puutteellisesti laadittu perinnönjakokirja voi estää perinnön saamisen. Perinnönjaossa tärkeitä seikkoja ovat mm. ennakkoperintö, ositus, lahja, lesken oikeudet ja lakiosa, jotka lakimies ottaa huomioon perinnönjakokirjaa laatiessaan.

Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, miten perintö tulee jakaa, voi yksikin pesän osakas hakea pesänselvittäjän- ja jakajan määräämistä. Määrätty pesänselvittäjä ja -jakaja pyrkii saamaan osapuolten välillä perinnönjakosopimuksen ja vahvistaa sen. Mikäli asiassa ei päästä senkään jälkeen sopimukseen, pesänjakaja ratkaisee asian tuomarin tavoin.

Asianajotoimisto Teräskulman lakimiehet ovat toimineet lukuisissa kuolinpesissä pesänselvittäjinä ja -jakajina.

Perinnönjakokirjan voi laatia itsekin, mutta se ei ole suositeltavaa. Perintöoikeuteen erikoistunut lakimies osaa ottaa huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat ja laatia jakokirjan, joka vastaa osapuolten tarkoitusta.

Perukirjan voi laatia itsekin, mutta on suositeltavaa antaa se perintöoikeuteen erikoistuneen lakimiehen tehtäväksi. Myöhässä, virheellisesti tai puutteellisesti laadittu perukirja voi estää tai hankaloittaa huomattavasti asioiden hoitoa pankeissa, viranomaisissa ja tulevassa perinnönjaossa. Kerralla oikein laadittu perukirja säästää aikaa, vaivaa ja kustannuksia.

Testamentin tekeminen kannattaa aina jättää lakimiehen tehtäväksi. Testamentti on sekä sisällöltään että muodoltaan poikkeuksellisen tarkasti laadittava asiakirja. Testamenttiasioissa voit olla puhelimitse yhteydessä toimistoomme 010 419 4336 ajan varaamiseksi. Perintöpuhelimessa ei voida antaa yleisneuvontaa, koska testamentin laatiminen vaatii aina neuvottelun kasvotusten lakimiehen kanssa.

Eivät voi. Kaikki puhelumme ovat luottamuksellisia.

 

Vastaukset kysymyksiin on laatinut asianajaja Marketta Laurikainen. Vastaukset ovat kokemukseen perustuvia vastauksia yleisiin kysymyksiin. Yksittäistapaukseen vastauksia ei voida suoraan soveltaa, vaan asia tulee aina varmistaa lakimieheltä.